Narukami no sukoshi toyomite
sashi kumori
ame mo furanu ka?
kimi wo todomemu -
Narukami no sukoshi toyomite
furazu to mo
warewa tomaramu
imoshi todomeba 🌧


Buenos Aires, 2015

All content copyright © 2023 Hef Prentice.